519 019 487

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN W2T.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin okreœla zasady korzystania z usług W2T.pl

ART.1 DEFINICJE
REGULAMIN
niniejszy dokument

W2T.pl - zwany Portalem
Portal handlowy on-line prowadzony przez Win2.pl spółka z ograniczona odpowiedzialnoœciš KRS 0000680306 zwany dalej Właœcicielem Portalu, na zasadach okreœlonych w Regulaminie, o charakterze półotwartym. Użytkownikiem portalu może zostać każdy podmiot gospodarczy lub osoba nie będšca konsumentem, która zarejestruje się na Portalu. Rejestracja na Portalu jest bezpłatna. Portal œwiadczy użytkownikom swoje usługi wyłšcznie na podstawie warunków handlowych opisanych w niniejszym Regulaminie.

UŻYTKOWNIK
Podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna nie będšca konsumentem, który uzyskał dostęp do usług œwiadczonych przez Portal, na zasadach okreœlonych w Regulaminie

WYSTAWCA/SPRZEDAWCA
Użytkownik prezentujšcy swojš markę lub swojš markę i swoje towary na Portalu. Wystawca ma wykupiony odpowiedni pakiet usług na Portalu.

SKLEP
Funkcjonalnoœć e-sklepu zintegrowana z Platformš. Sklep jest własnoœciš Wystawcy lecz zapewnienia stałej integralnoœci i bezpieczeństwa danych, informatycznie obsługiwany jest przez właœciciela Portalu

KONTO
prowadzony dla Użytkownika przez Portal pod unikalnš nazwš (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone sš dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach usług œwiadczonych przez Portal i Sklepy

REJESTRACJA
Procedura założenia konta w Portalu.


KUPUJĽCY
Użytkownik podejmujšcy działania zmierzajšce do nabycia lub nabywajšcy Towary od Wystawców za poœrednictwem Portalu

TOWAR
rzecz, usługa lub prawo będšce przedmiotem Ogłoszenia, do sprzedaży którego jest uprawniony Wystawca. 

OGŁOSZENIE
propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach okreœlonych przez Wystawcę, zawierajšcych minimum opis oferowanego Towaru i cenę, przy wykorzystaniu i za pomocš funkcjonalnoœci dostępnych w ramach Sklepów wystawionych przez Portal dla Wystawcy


§2 WARUNKI REJESTRACJI

1	Umowę mogš zawrzeć podmioty gospodarcze: osoby prawne, spółki osobowe i osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš lub osoby fizyczne nie będšce konsumentem.
2	Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na Portalu poprzez podanie wymaganych przez administratora informacji. Użytkownik jest zobowišzany wypełnić wymagane pola rejestracyjne w formularzu rejestracyjnym w sposób kompletny i prawidłowy. 
3.	Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji i założeniu Konta zwykłego na Portalu oœwiadcza, że:
- zapoznał się i zaakceptował bez wyjštków treœć Regulaminu;
- Wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłoœci przez właœciciela Portalu wszelkich danych osobowych, w celach realizacji przez Portal serwisu i usług dostępnych na Portalu i Sklepach
- może wyrazić zgodę na przekazanie zapisanych podczas rejestracji danych osobowych przez Portal, partnerom handlowym celem wykorzystania ich w działaniach marketingowych oraz reklamowych. Platforma zapewnia partnerom narzędzia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowišzujšcym prawem oraz, że zapewni użytkownikowi możliwoœć wglšdu, edytowania oraz usuwania swoich danych w każdym czasie.
4	Win2.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku rejestracyjnego użytkownika według własnego uznania bez uzasadnienia.
5.	Po pozytywnej rejestracji użytkownik uzyskuje maila z informacjš o zarejestrowaniu konta i przypisanym do niego loginie wraz z informacjš, iż użytkownik został zarejestrowany przez Portal. Po pozytywnej rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Portalem, której przedmiotem sš usługi œwiadczone przez Portal i Sklepy, na warunkach okreœlonych w Regulaminie Portalu i Sklepów.
6.	Użytkownik ma prawo do założenia kilku kont, z zastrzeżeniem, że do każdego konta będzie przypisany indywidualny adres email. Każde konto Użytkownika cechuje indywidualnoœć.
7. 	Użytkownik ma obowišzek niezwłocznie aktualizować dane podane podczas procesu Rejestracji. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bšdŸ nieprawdziwych. Usunięcie wymaganych danych prowadzić będzie do zlikwidowania konta. Użytkownik jest zobowišzany chronić swoje hasła osobiste i loginy przed dostępem osób trzecich. .
8. 	Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu loginu i hasła. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwišzań, w szczególnoœci oprogramowania wywołujšcego automatyczne logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystajšcego z takiego oprogramowania.
9. 	Rejestracja umożliwia sprzedaż lub oferowanie Towarów w zależnoœci od zakresu rejestracji i posiadanego pakietu. Oferty znajdujšce się na Portalu i Sklepach nie sš ofertami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
10. 	Sprzedajšcym/Wystawcš może być osoba fizyczna prowadzšca działalnoœć gospodarczš, spółka cywilna i spółka prawa handlowego. 
11. 	Kupujšcy mogš nabywać Towary na zasadach indywidualnie opisanych w każdym ze Sklepów. 
12. 	Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjštkiem udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Konta sš niezbywalne.
13. 	W terminie 14 dni od zawarcia umowy/pozytywnej weryfikacji Użytkownik może od niej odstšpić bez podania przyczyn. Odstšpienie od umowy następuje poprzez złożenie oœwiadczenia w tym zakresie i wysłanie go na adres halo@w2t.pl. Warunkiem skutecznego odstšpienia od umowy jest wysłanie oœwiadczenia z maila podanego podczas procesu rejestracji. Prawo odstšpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zakupu za poœrednictwem Portalu/Sklepu
14. 	Portal ma prawo usunšć konto Użytkownika, który w jego ocenie narusza warunki Regulaminu lub dobre praktyki dotyczšce korzystania z Portalu/Sklepu 

§3 WARUNKI SPRZEDAŻY/ZAWARCIA UMOWY
1.	Portal nie jest stronš umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Wystawca oraz Kupujšcy sš uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
2.	Portal nie ponosi odpowiedzialnoœci za zachowania Użytkowników w ramach œwiadczonych usług ani za nienależyte wykonanie bšdŸ niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach umów sprzedaży, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowišcych naruszenie postanowień Regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakoœć, bezpieczeństwo lub legalnoœć Towarów sprzedawanych w ramach Sklepów, do sprzedaży, wypłacalnoœć Kupujšcych oraz prawdziwoœć i rzetelnoœć informacji podawanych przez Użytkowników.
3.	W przypadku, gdy Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu, obowišzujšce przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, Portal może usunšć Ogłoszenie- wskutek czego przestaje ono być dostępne w ramach usług œwiadczonych przez    Portalu/Sklepie
4.	Użytkownik ponosi pełnš odpowiedzialnoœć za swoje działania i zaniechania zwišzane z korzystaniem z usług Portalu, w szczególnoœci może ponosić odpowiedzialnoœć odszkodowawczš względem Portalu lub innych Użytkowników
5.	Użytkownik jest zobowišzany na żšdanie Portalu złożyć wyjaœnienia co do umowy zawartej miedzy Wystawcš, a Kupujšcym za poœrednictwem Portalu w terminie 24 h od chwili otrzymania wniosku o wyjaœnienie. Korespondencja między Portalem a Użytkownikiem w tym zakresie odbywa się drogš mailowš, na adres podany podczas rejestracji. Do czasu wyjaœnienia sporu Portal może zawiesić Użytkownikom prawo do korzystania z usług.

§4 PAKIETY REKLAMOWE
1.	Sprzedawca w celu wyróżnienia oferowanych przez siebie Towarów może wykupić reklamę. Portal oferuje reklamę poprzez zakup pakietów reklamowych dostępnych w załšczniku nr 1


§5 WYNAGRODZENIE
1.	Portal œwiadczy usługi  na zasadach okreœlonych w niniejszymi regulaminie i według stawek okreœlonych w tabeli opłat i prowizji w zakresie usług podstawowych i w zakresie reklamy. Tabela opłat i prowizji stanowi załšcznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wszystkimi opłatami i prowizjami obcišżany jest Wystawca.
2.	Istnieje możliwoœć indywidualnej budowy taryfikatora dla Wystawców posiadajšcych więcej niż 1 Sklep na Platformie.

3.	Opłaty za pakiety reklamowe uiszczane sš przez Użytkownika na podstawie faktury proforma. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogš elektronicznš na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.
4.	Niedozwolone sš działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatnoœci w zwišzku z należnymi i naliczonymi przez Portal opłatami lub prowizjami.

§5 DANE OSOBOWE
1.	Podane przez Użytkowników dane osobowe Portal przetwarza zgodnie z obowišzujšcymi przepisami prawa. 
2.	Dane osobowe będš przetwarzane przez właœciciela Portalu i lub Sklep w celu zawarcia umowy/umów z Portalem i lub Sklepem oraz ich należytego wykonania. Dane osobowe będš również przetwarzane do marketingu produktów i usług oferowanych przez Portal i lub Sklepy oraz podmioty z powišzane z Portalem kapitałowo lub osobowo.
Każdemu użytkownikowi Portalu przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żšdania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach okreœlonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia/zawierania umowy/umów Portalu i lub Sklepie.
3.	Wystawcom ujawniane sš dane osobowe Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach zwišzanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach wymaganych przepisami prawa.
4.	Użytkownik ma prawo dopisać się do zbioru danych osobowych wybranego Wystawcy, dzięki czemu Wystawca ten będzie mógł się z Użytkownikiem kontaktować nawet bez przeprowadzenia transakcji.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.	Win2.pl ma prawo zmiany Regulaminu i zmiana ta obowišzuje w terminie 7 dni od momentu udostępnienia na Portalu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejœciem w życie zmian sš prowadzone na zasadach dotychczasowych. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwišzania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Portal składajšc w tym zakresie oœwiadczenie w formie mailowej na adres halo@w2t.pl. Brak informacji o rozwišzaniu umowy z powodu zmiany regulaminu będzie traktowane jako akceptacja zmienionej treœci Regulaminu.
2.	Umowa zawarta między Użytkownikiem, a Portalem jest umowš na czas nieokreœlony. Każda ze stron ma prawo dokonania wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesišca. Wypowiedzenie umowy winno być w formie pisemnej pod rygorem nieważnoœci na adres użytkownika podany podczas rejestracji oraz na adres halo@w2t.pl. W przypadku rażšcego według Portalu naruszania postanowień Regulaminu, Portal ma prawo rozwišzać umowę w trybie natychmiastowym.
3.	Użytkownik może kontaktować się z Portalem w sprawie usług œwiadczonych drogš elektronicznš na podstawie niniejszego Regulaminu w formie mailowej na adres: halo@w2t.pl.
4.	Użytkownik może złożyć reklamację co do usług œwiadczonych na podstawie Regulaminu jeœli sš one œwiadczone w sposób nieprawidłowy. Reklamację należy złożyć mailowo (z adresu podanego podczas rejestracji) na adres mailowy: halo@w2t.pl podajšc dane Użytkownika, opis zdarzenia i konkretne żšdanie Użytkownika zwišzane z reklamacjš. Jeœli podane dane w reklamacji wymagajš uzupełnienia Portal wezwie w tym zakresie Użytkownika do ich uzupełnienia. Portal rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. OdpowiedŸ na reklamację odsyłana jest na email wskazany podczas procesu rejestracji. 
5.	Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres email halo@w2t.pl
6.	Prawem właœciwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, której przedmiotem sš usługi œwiadczone przez Portal na warunkach okreœlonych w Regulaminie, jest prawo polskie, a spory będš rozstrzygane przez właœciwe polskie sšdy powszechne. 

POLITYKA PRYWATNOŒCI
1.	Administratorem danych osobowych Użytkowników będšcych osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.), jest WIN2.PL SP. Z O.O.
2.	Użytkownik, który korzysta z Portalu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatnoœci i Regulaminu oraz zrozumienie ich treœci, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Portalu oraz niniejszš Politykš Prywatnoœci.
3.	Celem Polityki Prywatnoœci jest okreœlenie działań podejmowanych przez Właœciciela Portalu w zakresie danych osobowych gromadzonych za poœrednictwem Portalu wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynnoœci, takich jak rejestracja, zamieszczanie lub przeglšdanie Ogłoszeń itp. czynnoœci. Niniejsza Polityka Prywatnoœci podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawš z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.)
4.	Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez właœciciela Portalu i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Win2.pl. Rejestr ten jest udostępniony do wglšdu w siedzibie Win2.pl.
5.	Użytkownik akceptuje, że klikajšc w linki zamieszczone na Portalu może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujšcych się poza administrowaniem Win2.pl, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpoœredniš kontrolš Win2.pl. Polityka ochrony prywatnoœci obowišzujšca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach okreœlonych poniżej.
6.	Win2.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupujšcemu i sprzedajšcemu zawarcie umowy przesłanie wiadomoœci, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatnoœci za usługi œwiadczone w ramach Portalu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będš także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane sš na własnš odpowiedzialnoœć Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególnoœci adresu i dokładnej lokalizacji
7.	Win2.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujšcych się z Portalem, które sš niezbędne do zrealizowania proœby Użytkownika i kontaktu z nim w razie koniecznoœci. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu podczas procesu rejestracji. Win2.pl jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczšcych komunikacji z Użytkownikami.
8.	Win2.pl jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglšdarki internetowe lub urzšdzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglšdane strony, numer identyfikacyjny urzšdzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczšce urzšdzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej portalu lub usług podmiotów zewnętrznych.
9.	Win2.pl jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujšcych celach: 
i.	zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarzšdzenia kontami Użytkownika, rozwišzywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
ii.	dostosowywanie oferty i doœwiadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właœciwoœciach Portalu lub właœciwoœciach usług podmiotów zewnętrznych;
iii.	monitorowanie aktywnoœci wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarzšdzanie ruchem w Portalu;
iv.	kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach zwišzanych ze œwiadczeniem usług, obsługš Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególnoœci e-mail oraz telefon;
v.	przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
vi.	egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć; 
vii.	oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególnoœci do analizy lub prognozy aspektów dotyczšcych osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.
10.	Win2.pl jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i œledzonych w portalu danych wyłšcznie w zakresie realizacji powyżej okreœlonych celów biznesowych.
11.	Win2.pl nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niewspółpracujšcym lub niebędšcym powišzanych kapitałowo/osobowo z Win2.pl bez zgody zainteresowanych Użytkowników za wyjštkiem  podmiotów zewnętrznych w celu œwiadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie sš upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Win2.pl, a ich działania podlegajš przepisom niniejszej Polityki Prywatnoœci oraz organów publicznych zgodnie w wymogami prawa.
12.	Użytkownicy, którzy przeszli procedurę rejestracji majš prawo do wglšdu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych.
13.	Wszystkie zbierane przez Win2.pl dane chronione sš z użyciem racjonalnych œrodków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem

Regulamin wchodzi w życie z dniem15/02/2018

Załšczniki:
- nr 1 wykaz usług Portalu - cennik


- Pakiet podstawowy promowanie na stronach Portalu poprzez zamieszczenie wizerunku firmy (dane firmy, logo, kródki opis) - 5PLN netto/miesišc
- Pakiet złoty hurtownik - Pakiet podstawowy + Sklep + wyœwietlanie na strnie głownej - 150PLN netto/miesišc
- Budowa strony internetowej - 500 PLN netto 1 strona - 300PLN netto każda kolejna podstrana
- Utrzymanie strony internetowej na serwerach Portalu - 150PLN netto
- Usługi Copywritting 300 PLN netto per strona tekstu
- Grafika banery - 60PLN netto per baner
- Grafika zlecona - wycena indywidualna
- SEO - wycena indywidualna
- Prowadzenie sklepu internetowego przez pracowników Portalu lub jednostek powišzanych - 1000PLN miesięcznie netto